Algemene voorwaarden

This Agreement was last modified on 18 February 2016.

Leveringsvoorwaarden WIJNENTHUIS

 1. Wijnenthuis.nl is een trademark en website van Wijnenthuis.
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Wijnenthuis. Afwijkingen zijn slechts geldig indien deze alleen schriftelijk overeengekomen zijn.
 3. wijnenthuis heeft ten alle tijde het recht deze Koopvoorwaarden en de inhoud van de website Wijnenthuis.nl te wijzigen.
 4. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen in de website. Op verzoek wordt u een schriftelijk exemplaar toegezonden.
 5. Minimum leeftijd afnemer
 6. Wijnenthuis verstrekt geen alcoholische producten aan personen onder de 18 jaar.
 7. Aanbiedingen en overeenkomsten
 8. Wijnenthuis behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn te alle tijde voorbehouden
 9. Een overeenkomst tussen Wijnenthuis en de afnemer komt tot stand nadat de afnemer op de website op de “bestellen” icoon gedrukt heeft, alle verplichte gegevens verstrekt heeft, en het “bevestig bestelling ” icoon heeft gedrukt.
 10. Afbeeldingen van wijnen zoals op de website aangegeven kunnen afwijken van de daadwerkelijk geleverde wijnen, reden hiervan is dat wijnproducenten hun etiketten zonder opgaaf van reden hun etiket kunnen wijzigen.
 11. Jaargangen van de afgebeelde wijnen kunnen afwijken van de daadwerkelijke geleverde wijnen.
 12. Prijzen en Betaling
 13. Alle prijzen zijn in euro en worden uitsluitend in euro’s op de website aangegeven. Op de website zijn de prijzen inclusief accijns en omzetbelasting (btw), en inclusief bezorgkosten.
 14. Bestellingen worden binnen Nederland gratis bezorgd, bij bestellingen boven € 50,00.
 15. De factuur wordt automatisch bij bestelling naar uw email toegezonden bij het bestellen op de website.
 16. Wijnenthuis ondersteunt verschillende “on-line” alsmede “off-line” betalingsmethoden.
 17. De zakelijke afnemer kan een andere betalingsmethoden kiezen dan de aangegeven afrekenprocedure op de website.

Uitsluitend voor zakelijke afnemers

 1. Zakelijke afnemers dienen vooraf, schriftelijk met Wijnenthuis een betalingsmethode overeen te komen, evenals een betalingstermijn van maximaal 14 dagen en een maximaal toegestaan krediet.
 2. Alle facturen zullen door de afnemer worden betaald, op de door de afnemer gekozen methode. In het geval dat de betalingstermijn wordt overschreden, is Wijnenthuis gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een rente van 2% per maand aan de afnemer in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend.
 3. Wijnenthuis zal bij overschrijding van de betalingstermijn een herinnering sturen.
 4. Indien de afnemer ook na het versturen van de herinnering niet, niet volledig of niet vóór de in de herinnering gestelde uiterste datum van betaling heeft betaald, heeft Wijnenthuis het recht om haar buitengerechtelijke (incasso-) kosten aan de afnemer in rekening te brengen.
 5. Bezorging/leveringstermijnen
 6. Leveringen zijn mogelijk binnen de op de Wijnenthuis website genoemde landen binnen de Europese Unie.
 7. De levertijd bedraagt tussen de 1 tot 7 werkdagen. De levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.
 8. Wanneer de overeengekomen levertermijn, om welke reden dan ook, door Wijnenthuis overschreden wordt, zal Wijnenthuis de afnemer hiervan (via e-mail of telefoon) in kennis stellen. In dat geval heeft de afnemer de bevoegdheid om de overeenkomst met Wijnenthuis te ontbinden, door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan Wijnenthuis te melden.
 9. Eventueel in het kader van voorgaand artikel reeds door de afnemer gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen nadat Wijnenthuis het in bovenstaand artikel genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de afnemer teruggestort.
 10. Wijnenthuis behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen aan de afnemer over te gaan, zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden.Eigendomsvoorbehoud
 11. Alle aan de afnemer geleverde zaken blijven eigendom van Wijnenthuis, totdat alle bedragen die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan Wijnenthuis zijn voldaan.Risico
 12. Het risico tijdens het transport van het door de afnemer bestelde product is voor Wijnenthuis. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de afnemer over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Wijnenthuis kunnen worden uitgesloten.
 13. Overmacht en/of bijzondere omstandigheden
 14. Wijnenthuis is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Deze omstandigheden zijn onder meer een bedrijfsstoring, een storing in internetverbindingen, transportvertraging, een staking en het niet of niet tijdig leveren door leveranciers.Afkoelingsperiode
 15. Nadat de afnemer het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de afnemer de bevoegdheid om binnen zeven (7) werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Wijnenthuis te ontbinden. De afnemer hoeft hiervoor geen reden op te geven.
 16. Indien de afnemer de overeenkomst ingevolge bovenstaand artikel wenst te ontbinden, dient de afnemer dit schriftelijk (via e-mail of brief) aan Wijnenthuis te melden. De afnemer dient het product – na overleg met Wijnenthuis – te sturen naar een door Wijnenthuis vastgesteld retouradres. De afnemer dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
 17. Indien de afnemer reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de afnemer de overeenkomst met Wijnenthuis ingevolge bovenstaand artikel heeft herroepen, zal Wijnenthuis deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat Wijnenthuis het door de afnemer geretourneerde product heeft ontvangen, aan de afnemer terugbetalen.
 18. Wijnenthuis behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt, of door de schuld van de afnemer (anders dan die van Wijnenthuis of de leverancier van het product) is beschadigd.
 19. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Wijnenthuis schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de afnemer te wijten is of anderszins voor risico van de afnemer komt, zal Wijnenthuis de afnemer hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Wijnenthuis heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de afnemer terug te betalen bedrag in te houden.Klachten
 20. De afnemer dient een klacht kenbaar te maken bij Wijnenthuis (bereikbaar via e-mail info@wijnenthuis.nl of per telefoon (de nummers staan vermeld op de website).
 21. Wijnenthuis zal binnen tien (10) werkdagen de klacht proberen op te lossen. Wijnenthuis zal de afnemer hierover schriftelijk (via brief of e-mail) berichten.

Persoonsgegevens

 1. Door de afnemer ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de afnemer.
 2. Tenzij de afnemer heeft aangegeven dat de afnemer hier geen prijs op stelt, zullen de gegevens van de afnemer worden opgenomen in een centraal bestand van Wijnenthuis. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de afnemer volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Wijnenthuis.
 3. De verwerking van de gegevens van de afnemer zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Wijnenthuis deelt persoonsgegevens niet en neemt maatregelen om te voorkomen dat derden deze gegevens kan verkrijgen.
 4. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
 5. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Wijnenthuis website, waaronder programmatuur, zoekmethoden, teksten, en beelden berusten bij Carlo Straver. Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming vooraf door Wijnenthuis informatie te kopiëren en/of te bewerken.
 6. Afnemers en bezoekers van de Wijnenthuis website dienen alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Wijnenthuis geleverde diensten en producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.Toepasselijke recht en geschillenregeling
 7. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Wijnenthuis is het Nederlands recht van toepassing.
 8. Geschillen tussen Wijnenthuis en de afnemer zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse Rechter.Correspondentie
 9. Alle correspondentie op basis van deze Koopvoorwaarden vindt plaats met Wijnenthuis, Anna van Saksenstraat 31, 2641ER Pijnacker.
 10. Wijnenthuis is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer 27374462 en naam van Kwaliteit in Gastvrije Service.
 11. Het BTW-nummer is NL064407901B01